Saranac Lake Surge @ Japan Islanders

vs

Saranac Lake Surge @ Japan Islanders

vs

Saranac Lake Surge @ Japan Islanders

vs

Tupper Lake Riverpigs @ Japan Islanders

vs

Tupper Lake Riverpigs @ Japan Islanders

vs