Japan Islanders @ Saranac Lake Surge

@

Japan Islanders @ Saranac Lake Surge

@

Japan Islanders @ Saranac Lake Surge

@

Japan Islanders @ Tupper Lake Riverpigs

@

Japan Islanders @ Tupper Lake Riverpigs

@