Saranac Lake Surge @ Plattsburgh Thunderbirds

@

Saranac Lake Surge @ Plattsburgh Thunderbirds

@

New Hampshire Wild @ Plattsburgh Thunderbirds

@

New Hampshire Wild @ Plattsburgh Thunderbirds

@

New Hampshire Wild @ Plattsburgh Thunderbirds

@