Saranac Lake Surge @ Japan Islanders

@

Saranac Lake Surge @ Japan Islanders

@

Saranac Lake Surge @ Japan Islanders

@

Tupper Lake Riverpigs @ Japan Islanders

@

Tupper Lake Riverpigs @ Japan Islanders

@