Saranac Lake Surge @ Japan Islanders

@

Saranac Lake Surge @ Japan Islanders

@

Saranac Lake Surge @ Japan Islanders

@

Saranac Lake Surge @ Japan Islanders

@

Saranac Lake Surge @ Plattsburgh Thunderbirds

@